همدان چت

همدان چت

کله پاچه یک دست

یک دست کله پاچه
صبحانه با یک زبان بناگوش دوتا چشم مغز گوشت چهارعدد پاچه
با نان سنگک تازه و سرکه فلفلی و آبلیمو و نمک