چت دانشجو

چت دانشجو

وب کم ایرانی چت روم سینا کلدبوی

وب کم ایرانی چت روم سینا کلدبوی

SinaColdBoy97
سینا متود ۱۹۹۷ وبکمی در چت روم مدارتو از خود فرستاده که با ته ریش و کمی لبخند می باشد ، ایشان لباس تیره ای پوشیده اند که تی شرت می باشد.

سینا دانشجو می باشد و در خوابگاهی در تهران زندگی می نماید.

بدی همسر دانشجو کامپیوتر

بدی همسر دانشجو کامپیوتر

کاربرد دکمه کنترل زد کیبرد در زندگی زناشویی
چت دانشجو
control + z on keyboard of computers