عسل چت

عسل چت

خرس عروسکی عسل چتروم

خرس خوشگل که عسل نام دارد و یک قلب و آبنبات در درست دارد و کف پایش هم دارای قلب های صورتی خیلی خوشگل هست و خیلی هم صورت با نمک و تو دل برویی دارد که سوار ماشین به عسل چت روم میاید.